УкраїнськаEnglish

Навчально-методична робота

  Головні завдання навчально-методичної роботи кафедри іноземних мов полягають у організації та проведенні на високому рівні навчальної та методичної роботи за закріпленими навчальними дисциплінами, підвищенні кваліфікації професорсько-викладацького складу. Цим завданням підпорядковується уся кафедральна діяльність.
Колектив кафедри постійно розробляє та вдосконалює навчальні програми дисциплін, навчально-методичні рекомендації, методичні розробки, засоби діагностики знань удосконалює структурно-логічні схеми та окремі методики викладання навчальних дисциплін тощо. У центрі повсякденної уваги колективу кафедри знаходяться організація і проведення аудиторних занять зі студентами, консультацій, контроль та аналіз успішності, допомога студентам у самостійному здобутті наукових знань та набутті практичних навичок.
  Методичне забезпечення навчального процесу включає: навчальні і робочі програми, підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки щодо вивчення окремих тем навчальних дисциплін, завдання для проведення практичних занять, виконання контрольних робіт, контрольних замірів знань, тестових програм тощо.
Для оптимізації навчального процесу та інтеграції студентів у сучасний інформаційний простір, по кожній дисципліні створений навчально-методичний комплекс, який представлений на внутрішньому сайті академії. Кожен із таких комплексів містить електронні папки викладачів по окремих дисциплінах.
  Відповідно електронна папка викладача включає:
• навчальну та робочу програму дисципліни;
• плани практичних занять;
• завдання для самостійної роботи студентів;
• завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи;
• завдання та методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт;
• методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів та проведення практичних занять.
  При цьому, викладачі кафедри особливу увагу приділяють роботі над сучасними за змістом підручниками, навчальними посібниками, методичними рекомендаціями, враховуючи специфіку навчання фахівців для сфери фінансів.
Навчально-методична робота включає
1. Навчальні програми
2. Робочі програми
3. Методичні розробки з практичних/семінарських занять, завдання для СРС, ІНДЗ, модульного контролю, контрольних робіт, курсових та дипломних робіт, ділових ігор, методичне забезпечення практики, державної атестації та т. ін.
Кафедра іноземних мов здійснює свою діяльність у наступних напрямках: - вибір оптимальних форм навчання; - застосування передових технологій викладання іноземних мов; - впровадження сучасних інтерактивних методів навчання; - вдосконалення педагогічної майстерності викладачів; - розробка сучасних ефективних засобів та методичних прийомів навчання; - формування у студентів загальних та професійно орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної).
До числа найбільш невідкладних завдань та проблем, можна віднести визначення методичних цілей комп'ютерно-орієнтованих систем навчання дисциплін кафедри, поєднання індивідуальних, групових і колективних форм комп'ютерно-орієнтованого навчання, визначення правильних пропорцій між комп'ютерно-орієнтованими і традиційними формами навчання, організація навчального процесу з орієнтацією на інформаційно-комунікаційні технології.
Проводиться велика робота щодо створення сучасних інноваційних методичних матеріалів, які б дозволили успішно вирішувати вищезазначені завдання. Для ефективного запровадження КМСОНП планується створення інтерактивного навчально – методичного комплексу з навчальних дисциплін кафедри ІНМКД.
На кафедрі проводяться науково-методичні семінари з питань методики викладання іноземних мов та проблем іноземної філології, такі як: «Термінологічна лексика економічного спрямування», «Економічні терміни у професійному спілкуванні», «Аудіо-візуальні засоби навчання у процесі викладання іноземних мов», «Використання Smartboard у навчальному процесі», «Самостійна робота студентів з іноземних мов».
У навчально-методичному арсеналі кафедри зібрано комплекти підручників з іноземних мов провідних видавництв світу, довідкова література, інтерактивні словники та періодичні видання, відповідне програмне забезпечення для вивчення іноземних мов з використанням ПК, а також підручники, посібники та методичні розробки викладачів кафедри.
Велика увага приділяється вдосконаленню методичного забезпечення навчального процесу. Слід зазначити, що програмно-методичне забезпечення підготовки студентів, у цілому відповідає потребам якісного навчання студентів. Всі навчальні програми розроблено у відповідності з вимогами освітньо-професійних програм (ОПП) та сучасними вимогами розвитку науки та передової практики. Викладання дисциплін забезпечене пакетами контрольних та тестових завдань.

За цей навчальний рік

- відповідно до європейських стандартів, стратегічних напрямків європейської мовної політики та нормативних документів стосовно мовної освіти розроблені та затверджені навчальні і робочі програми з предмета "Іноземна мова”, „Іноземна мова ІІ”, „Ділова іноземна мова” ;
- відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання, викладачами кафедри розроблено, обговорено та затверджено умови для написання модулів для студентів І-II курсів денного і заочного відділень та домашні контрольні роботи для студентів заочного відділення;
- іде підготовка випуску № 4 Збірника науково-методичних доповідей викладачів кафедри іноземних мов,
- проводяться відкриті практичні та виховні заняття з використанням презентацій в Power Point,
- на засіданнях кафедри:
*обговорюються питання організації СРС та ІНДЗ в умовах КМСНОП,
*заслуховуються та обговорюються науково-методичні доповіді.